Vydává

BOREMI invest, a.s.

Na Kozačce 1289/7, Praha 2, 120 00
IČ: 282 16 989, DIČ: CZ 282 16 989
www.boremi.cz

Generální ředitelka: RADKA SMUTNÁ
e-mail:smutna@boremi.cz

 

 

Oddělení marketingu

e-mail: marketing@boremi.cz
Martina Smutná, asistentka redakce
E-MAIL: martina.smutna@boremi.cz
Monika Bognárová, účetní
e-mail: bognarova@boremi.cz

Předplatné zajišťuje:

SEND Předplatné spol. s r.o., P.O. BOX 141,
140 21 Praha 14
tel.: 225 985 225, e-mail: send@send.cz, www.send.cz
Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení
vydavatele společnost SEND Předplatné spol. s r.o.
a doručování zajišťuje Česká pošta, s. p.

Cena 59 Kč
© BOREMI invest, a.s., 2014
ISSN 1802-0615
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 16878
Názory autorů uvedené v článcích se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele. Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Bez vědomí a souhlasu redakce nelze publikované materiály dále rozšiřovat. Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s tím, že tyto materiály budou, i opakovaně, otištěny v tomto časopise, mohou být jakkoli redakčně upraveny a nebudou vám vráceny. Nárok na honorář vzniká jen v případě vyslovené dohody s redakcí.

Majitelem licence na vydávání časopisu RUN
je Astrosat Media, s.r.o.