Smog neničí jen zdraví, ale také výkonnost

Naplánovali jste si výběh, ale vaše okolí se právě dusí pod pokličkou smogu a zpravodajství hlásí překročení imisních limitů? V takovém případě je na místě změnit tréninkové plány, jinak ohrožujete nejen své zdraví, ale i běžeckou výkonnost.

Největšími zdroji znečištění ovzduší ve městech jsou doprava a průmysl, které produkují zejména oxid siřičitý, uhelnatý, oxidy dusíku, přízemní ozón, prachové částice a těkavé organické látky. Své si však v chladných měsících roku užijí i běžci na venkově, kde lidé hojně topí nekvalitním uhlím (vydatný zdroj oxidů síry, dusíku a prachu), nebo si dokonce občas do kamen přiloží nějakou tu „petku“ či jiný odpad.

Nebezpečné ovzduší

Co je to inverze?
» Slovo inverze obecně znamená, že je něco naopak, než je obvyklé. V případě teploty je normální stav, kdy je vzduch u zemského povrchu teplejší, proto stoupá vzhůru a s ním jsou i škodlivé plyny přirozeně „odvětrávány“ do vyšších vrstev atmosféry. V chladných měsících roku však často dochází k teplotní inverzi: nižší vrstvy ovzduší jsou chladnější než vzduch nad nimi, proto se drží u země a města se zahalí do smrduté mlhy plné škodlivin.

Oxidy dusíku mají na naši výkonnost negativní dopad zejména proto, že se váží na krevní barvivo a výrazně tak zhoršují přenos kyslíku z plic do tkání (totéž platí i o oxidu uhelnatém). Díky tomu zhoršují při zátěži zásobení svalů kyslíkem, což má přímý vliv na výkonnost. Dále dráždí dýchací cesty, zvyšují riziko respiračních onemocnění a jsou také podezřívány z karcinogenity. Pro zdraví jsou přitom nebezpečné už poměrně malé koncentrace, pokud jsme jim vystaveni déle než 30 minut.

Dráždění dýchacích cest a zvýšené riziko respiračních chorob je hlavním negativem i v případě oxidu siřičitého, který je zvláště nebezpečný v kombinaci s podzimními mlhami – vzniká tak výrazně kyselý aerosol, který poškozuje dýchací sliznice. Polétavý prach dráždí dýchací cesty (menší částice se dostanou až do plicních sklípků), zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, a navíc se na něj vážou těkavé organické látky, které pak v těle působí toxicky.

Při inverzi nesportujte

Znečištění ovzduší ohrožuje samozřejmě každého, dvojnásob ale ty, kdo jsou při něm vystaveni zvýšené fyzické zátěži. Díky zvýšené ventilaci se totiž do jejich dýchacího traktu dostane vyšší množství škodlivin, které zároveň proniknou mnohem hlouběji. Pokud navíc při běhu dýchají ústy, odstavují přirozené filtrační mechanismy, jež fungují při průchodu vzduchu nosem.

Pokud nemáte jinou možnost, než běhat ve městě, zásadně se vyhýbejte rušným komunikacím. Extrémně vysoká koncentrace škodlivin se totiž udržuje v nejtěsnější blízkosti hlavních dopravních tepen, o pouhou ulici dál už bývá několikanásobně nižší. Zvláště v období podzimu a zimy navíc pečlivě sledujte zpravodajství, a pokud je hlášená teplotní inverze (viz rámeček), přesuňte se do fitka na běhátko. Dvojnásob opatrní by měli být zejména astmatici, zvláště pokud užívají své léky bezprostředně před zátěží – v takovém případě totiž výrazně stoupá negativní dopad zvýšené koncentrace oxidů síry. Pozornost věnujte i stravě, snažte se zejména o zvýšený příjem antioxidantů.

Text: Blanka Gololobovová | Foto: Shutterstock