3 důvody, proč nevěřit BMI

Prvidelně sportujete, a přesto vám podle tabulek stále vychází, že máte nadváhu? Nepropadejte panice, chyba nemusí být ve vás, ale ve způsobu hodnocení. Body Mass Index (BMI), kterým se mnoho lidí řídí, je totiž značně nepřesný.

Tlustí hoši z Nagana?

Tento index je nezřídka vnímán coby klinický ukazatel pro posouzení relativního množství tělesného tuku v těle. BMI se ve zlidovělém pojetí stal až jakýmsi strašákem – vychází mi vysoký index, jsem tudíž „tlustý“ („tlustá“) a zcela jistě mě stihne cukrovka či infarkt. Tato úvaha ale může být dost zavádějící. Podle tabulek „normujících“ rozpětí BMI se totiž pohybovali převážně v mezích nadváhy a obezity například i „zlatí hoši z Nagana“. Tedy vzor špičkových sportovců, pro něž je pevné zdraví předpokladem úspěchu.

Výpočet BMI
» Body Mass Index se vypočítává jako poměr hmotnosti a tělesné výšky na druhou. Postup je jednoduchý: svou hmotnost v kilogramech vydělte druhou mocninou své výšky v metrech. 
» Příklad: máte vydělit svou hmotnost (80 kilogramů) druhou mocninou své výšky (1,8 metru); po dosazení do vzorce tedy vychází 80/(1,8 × 1,8) = 80/3,24 = 24,69.

Vtip je v tom, že BMI (odpovídá Quetelet-Kaup-Goldovu indexu z roku 1867, dnes má pouze jinou formu hodnocení) vyjadřuje poměr tělesné výšky a hmotnosti ve všech komponentách složení těla, a nevypovídá tedy výhradně o množství tělesného tuku. Tělesná hmotnost je ve skutečnosti podle anatomického modelu složena z tukové, svalové, kosterní frakce a z takzvaného zbytku (vnitřní orgány, tekutiny). BMI tudíž nemůže spolehlivě rozlišit, zda je vyšší hmotnost zatížena tukovou, nebo svalovou hmotou. Především v případě sportovců tudíž střední a vyšší hodnoty indexu nemusejí signalizovat zvýšené množství tělesného tuku, ale nadprůměrné množství svalové hmoty.

V čem je index nepřesný

A) Ženy nejsou jako muži

Značným zjednodušením BMI je, že jeho hodnoticí kritéria jsou shodná pro muže i ženy. Procentuální zastoupení svalové hmoty v celkové hmotnosti je přitom u žen asi o 10 % nižší než u mužů a množství tělesného tuku je u nich naopak přibližně o 6 % vyšší.

B) Zapomíná se na věk

U dospělé populace dochází během fyziologického vývoje ke změně poměrů mezi svalovou a tukovou hmotou, i když tělesná hmotnost zůstává stejná. Zatímco u dvacetiletých mladých mužů je celková hmotnost zatížena průměrně asi 17 % tělesného tuku, u mužů v pětapadesáti letech je to již 25 %. Ačkoliv tedy může hodnota BMI ve výši 24,7 indexového bodu (stejná tělesná výška 180 cm a stejná tělesná hmotnost 80 kg) zůstat konstantní, má starší muž o plných deset kilogramů nižší množství svalové hmoty, než měl ve svých dvaceti.

C) Děti jsou zvláštní případ

Hodnocení uvedené v tabulce WHO platí pouze pro lidi s již dokončeným růstem tělesné výšky. Tyto normy proto neplatí pro děti a mládež. Střední hodnoty (norma) pro 8leté dívky a chlapce jsou 14,5–17,5 indexového bodu a pro 14leté chlapce a dívky 18–21,5 bodu.

Změřte se

Ze všech uvedených důvodů je tudíž problematické automaticky vyvozovat z vyšších hodnot BMI hrozbu zdravotních rizik. Odborníci proto v současnosti spíše doporučují doprovodit údaje BMI dalšími dvěma hodnotami: stanovením množství podkožního tuku (či odhadem procentního obsahu celkového tělesného tuku) a změřením obvodu pasu pro určení distribuce tělesného tuku.

„Tabulkové“ BMI by tak mělo spíše sloužit jako podnět k podrobnějšímu určení, zda je tělesná hmotnost skutečně zatížena vysokým množstvím tělesného tuku. Nejméně zatíženo případnou chybou při měření je stanovení tloušťky jednotlivých kožních řas pomocí kaliperu (tloušťkoměru). Vystačíte si přitom s prostým součtem naměřených hodnot. Jednou z možností je stanovení součtu tloušťky tří kožních řas (nad tricepsem, pod lopatkou a nad lopatou kosti kyčelní). Doporučené hodnoty z hlediska zdravotního i estetického jsou pro ženy 27–36 mm a pro muže 20–27 mm.

Odhad celkového procenta tělesného tuku vyžaduje speciální přístrojové vybavení a je možné ho provést pomocí bioelektrické impedance (BIA). Tato metoda je založena na principu odlišných elektrických vlastností tělesných tkání a její výsledky jsou ovlivněny množstvím vody v těle. Doporučené hodnoty WHO jsou pro ženy do 40 let 17–24 %, pro muže 14–19 %, pro ženy nad 40 let 25–30 % a pro muže 20–25 %.

Ze zdravotního hlediska představuje vyšší riziko, pokud je tělesný tuk rozložen převážně v oblasti břicha (tvar těla „jablko“), než je-li umístěn zejména v oblasti hýždí (tvar těla „hruška“). Tuto informaci získáte změřením obvodu pasu (nejužší místo mezi desátým žebrem a lopatou kosti kyčelní). Doporučené střední hodnoty pro dospělou ženskou populaci jsou 80–88 cm a pro muže 95–102 cm.

shutterstock_186677255Kdy má BMI varovat

Základní údaje o BMI můžete pokládat za dostatečný ukazatel nabádající ke včasné reakci zejména v následujících případech:

1) Velmi nízké hodnoty
Na místě je předpoklad vážné výživové nedostatečnosti (anorexie).

2) Vysoké hodnoty BMI u lidí s velmi nízkou úrovní pohybové aktivity
V případě lidí se sedavým způsobem zaměstnání, kteří se nevěnují žádným fyzickým aktivitám ani v době volna, je možné předpokládat zdraví ohrožující nadváhu a obezitu.

3) Velké populační vzorky
Popisné epidemiologické studie, pomocí kterých odborníci charakterizují rozložení BMI v rámci širší populace, mohou signalizovat vyšší riziko zdravotních problémů v dané zemi.

Text: Redakce | Foto: Shutterstock